Reach

REACH STATUS

Dana Lim A/S er downstream user i forhold til de indgående stoffer i vores produkter og har således ikke selv registreringsforpligtelser.

PRÆREGISTRERING

Dana Lim A/S har udelukkende modtaget positive tilbagemeldinger fra vores råvare-leverandører om, at de selv eller en leverandør højere oppe i forsyningskæden har præ-registreret de indgående stoffer inden d. 1.12.2008. Vi har ikke oplevet ændringer i vores produkter som følge af præ-registreringsfasen.

REGISTRERING

Hvorvidt alle stoffer bliver registreret i takt med, at de nærmer sig deres specifikke registrerings- deadline er fortsat for tidligt at sige. Vi har modtaget enkelte registreringsnumre og kun meget få eksponeringsscenarier. Kun meget få leverandører ønsker af strategiske hensyn at oplyse hvornår og om de faktisk vil registrere deres stoffer. Dana Lim A/S kan derfor ikke på nuværende tidspunkt forudsige om et specifikt indholdsstof er blevet registreret i 2010, 2013, om det bliver registreret i 2018 eller om det overhovedet vil blive registreret.

Dana Lim A/S søger at opnå maksimal indsigt hos vores leverandører af kemiske stoffer og blandinger ved løbende kontakt med dem. Dana Lim A/S bruger europæiske leverandører, der i deres tilbagemelding til os, har tilkendegivet, at de er opmærksomme på deres REACH forpligtelser og at de vil imødekomme disse forpligtelser.

OPSAMLING AF ANVENDELSESOMRÅDER

REACH stiller krav om, at alle anvendelser af et farligt stof skal identificeres og risici skal kontrolleres. På baggrund af ”Descriptor of use”-systemet har Dana Lim A/S kommunikeret vores og vores kunders anvendelse af farlige stoffer op i forsyningskæden via vores direkte leverandør et år før 1. registreringsdeadline.

Dette er gjort for så vidt muligt at sikre, at de eksponeringsscenarier, vi senere vil modtage fra stof-registranterne, svarer til vores egen brug af stofferne i fremstillingen af vores produkter og til vores kunders brug af de færdige produkter. 

Vi har dog pt. kun modtaget ganske få eksponeringsscenarier fra vores leverandører, idet de ligesom os afventer et mere harmoniseret format og et fælles sætningsbibliotek til udvidelsen af sikkerhedsdatabladet til eSDS.

Derudover arbejdes der på at udvikle såkaldte generiske eksponeringsscenarier, således at en anvendelse ikke skal beskrives på ny for sammenlignelige produkter. Dette arbejde foregår i de europæiske og nationale brancheforeninger for at få så ensartede opsætninger som mulig.

Dana Lim A/S deltager som repræsentant for Danmark i ETB (European Technical Board) i FEICA (den europæiske brancheforening for lim og fugemasseproducenter) og følger her udviklingen i det pågående europæiske arbejde.

KANDIDATLISTEN

Dana Lim A/S er opmærksom på ECHA’s Kandidatliste med SVHC-stoffer og vores ansvar for at holde os informeret om den løbende opdatering af listen. Efter vores viden indgår de stoffer, der pt. optræder på listen, ikke i vores produkter eller deres emballage. Hvis denne situation skulle opstå i fremtiden er vores generelle politik, at vi vil udfase stoffer med så høj grad af farlighed.

INTERNT KENDSKAB OG DIALOG MED LEVERANDØRER

Kendskab til REACH er udbredt på alle niveauer i Dana Lim’s organisation med særlig fokus på inddragelse af udviklingsafdeling og indkøbsafdeling i forberedelsesarbejdet. Dana Lim A/S forsøger altid at have flere leverandører af nye og eksisterende råvarer og vi forsøger samtidig at have en god dialog med vores råvareleverandører omkring REACH. Dermed håber vi at være mindre følsomme i forhold til eventuel udfasning af stoffer som følge af den nye kemikalielovgivning.

Generelle eller produktspecifikke oplysninger om REACH kan fås ved henvendelse til REACH koordinator Dorthe Christensen, tlf. +45 56 64 35 88 eller .