<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Salgs- og leveringsbetingelser
Salgs og leveringsbetingelserDK

Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende fra 1. juli 2019
 


§ 1. Aftalegrundlaget

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter fra DANA LIM, medmindre salgs- og leveringsbetingelserne i henhold til anden skriftlig aftale er fraveget helt eller delvist.

 

§ 2. Produktoplysninger

Alle oplysninger om DANA LIM's produkter i de brochurer, brugsanvisninger, kataloger og produktinformationer m.v., DANA LIM udgiver om produkternes egenskaber, funktion og anvendelse, skal betragtes som vejledende, medmindre andet udtrykkelig fremgår af skriftlig aftale.

 

§ 3. Ordreoptagelse og priser

 1. Tilbud bliver først bindende ved købers skriftlige eller mundtlige accept. Tilbud bliver også bindende ved ordres afgivelse til DANA LIM's repræsentant eller hovedkontor, medmindre DANA LIM uopholdeligt efter at have modtaget meddelelse om ordren erklærer, at ordren ikke kan accepteres og effektueres.
 2. DANA LIM kan i et skriftligt tilbud angive en periode, for hvilken det konkrete tilbud er gældende.
 3. Er intet andet aftalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser. Priserne angives normalt ekskl. moms og uden evt. anden statslig afgift.
 4. Sker der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering stigning i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiverafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import-/eksportafgifter, den danske krones vekselkurs eller andre forhold udenfor DANA LIM's kontrol, er DANA LIM berettiget til at forhøje prisen tilsvarende mod angivelse af årsagen til prisforhøjelsen.

 

§ 4. Betaling

 1. Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber fra forfaldsdato en månedlig rente på 2 % pr. påbegyndt måned.
 2. Hvis der rykkes for betaling, vil der blive pålagt et rykkergebyr på DKK 100,- pr. gang
 3. Undlader køber at modtage produktet på det aftalte tidspunkt og sted, er køber alligevel pligtig at erlægge betaling, som om modtagelse havde fundet sted i henhold til aftalen.

 

§ 5. Levering, forsinkelse og tilbagelevering

 1. Levering sker Ex Works, medmindre andet er aftalt. Ex Works skal fortolkes i overensstemmelse med den udgave af Incoterms, der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse.
 2. Produktet leveres i DANA LIM's standardkvalitet, medmindre andet aftales. Er produktet fremstillet i henhold til købers særlige krav og specifikationer, er DANA LIM berettiget til at levere +/- 10 % af den aftalte mængde.
 3. DANA LIM træffer passende foranstaltninger med henblik på rettidig levering. I tilfælde af forsinkelse i forhold til oprindelig aftalt leveringstidspunkt er DANA LIM berettiget til at udskyde leveringstidspunktet i indtil 3 uger regnet fra seneste ordinære leveringstidspunkt, uden at køber i den anledning kan hæve købet. Køber skal underrettes om forsinkelse af en leverance, så snart DANA LIM bliver bekendt med, at forsinkelsen vil indtræffe.
 4. Forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for eventuelt tab som følge af forsinkelsen. Leverede produkter modtages kun retur efter forudgående aftale. Godtgørelse sker efter varens stand og kun mod betaling af et håndteringsgebyr på 15 % af fakturaprisen for de tilbageleverede produkter.
 5. Returemballage, paller og mellemlæg tages kun tilbage, når det er aftalt og kun, når de tilbagesendes franko og modtages i ubeskadiget stand.

 

§ 6. Egnethedstest

 1. Før ibrugtagning af produktet, skal køber foretage afprøvning af produktets egenskaber/egnethed til den konkrete opgave for at konstatere, om produktet er egnet til købers påtænkte brug. Pligten til at foretage afprøvning i forhold til produktets egenskaber/egnethed gælder,
  1. når der er tale om et til køberen specialtilpasset/-specialudviklet produkt, samt hvor et specialtilpasset/-specialudviklet produkt anvendes i andre produktsammenhænge end den forudsatte eller
  2. hvor der er tale om et standardprodukt der anvendes til et specielt formål, dvs. ud over hvad der fremgår af produktbeskrivelser, vejledninger, datablade mv.
 2. Er der for de nævnte produkter foretaget egnethedstest for anvendelsen af produktet til et givent formål, anses denne egnethedstest også at gælde for efterfølgende leverancer.

 

§ 7. Mangler / manko / reklamation / undersøgelsespligt

 1. Køber skal straks ved modtagelsen, og inden produktet tages i brug eller videresælges, foretage en visuel undersøgelse af det leverede produkt for at konstatere eventuelle mangler eller manko, og køber skal uopholdeligt og ikke senere end 30 kalenderdage efter modtagelsen af produktet skriftligt underrette DANA LIM om sådanne eventuelle mangler eller manko. Svarer det leverede produkt ikke til, hvad der er aftalt, til de af DANA LIM oplyste specifikationer eller til de af køber med rette stillede krav, eller er produktet ikke af sædvanlig kvalitet, foretager DANA LIM omlevering, hvad enten manglen skyldes en påviselig fejl fra DANA LIM's side eller ej. Det er en betingelse for omlevering, at der er reklameret rettidigt, jf. stk. 1. Omlevering sker uden udgift for køber, når det mangelfulde produkt returneres til DANA LIM.
 1. Svarer mængden af det leverede produkt ikke til den aftalte mængde (vægt eller antal enheder), foretager DANA LIM efterlevering af det manglende (manko) uden udgift for køber. Det er en betingelse for efterlevering, at der er reklameret rettidigt, jf. stk. 1.
 2. Såfremt DANA LIM’s produkt er fejlbehæftet, og såfremt dette har medført et adækvat og kausalt tab for kunden, er DANA LIM forpligtet til – udover omlevering/efterlevering – at erstatte et sådant tab, der dog er maksimeret til et beløb på kr. 2,0 mio. Dette gælder ikke, hvis køber har undladt afprøve produktet, jf. § 6, stk. 1 eller undladt at undersøge produktet, jf. § 7, stk. 1.
 3. Har køber undladt at foretage afprøvning af produktet, jf. § 6 stk. 1, er DANA LIM uden ansvar for eventuelle mangler.
 4. DANA LIM er ansvarlig for ethvert kausalt og påregneligt tab, f.eks. bortskaffelsesomkostninger, kundens defekte produkter (kostpris) og direkte omkostninger ved udbedring. DANA LIM er dog under alle omstændigheder uden ansvar for driftstab, avancetab, tidstab, tab af goodwill eller andre indirekte tab ved det leverede produkt – uanset om der er tale om mangler eller manko. Mangler eller manko ved et leveret produkt, som skyldes forhold udenfor DANA LIM's kontrol, såsom uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og oplagring af produktet eller sammenblanding af dette med andre produkter, er DANA LIM uvedkommende.

 

§ 8. Produktansvar

 1. Anser køber efter ibrugtagning af produktet dette for at være defekt, skal køber uopholdeligt meddele DANA LIM dette og undlade videre brug af produktet, så årsagen til den mulige defekt kan undersøges af parterne og aftale om omlevering træffes, hvis dette anses for berettiget. Omlevering sker i så fald uden udgift for køber, når det defekte produkt (restoplag) returneres til DANA LIM.
 2. Et produkt lider af en defekt, hvis det ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes af produktet.
 3. DANA LIM er uden ansvar for skade og tab, der skyldes:
a) en defekt ved det leverede produkt, som var eller burde være konstateret ved købers undersøgelse af produktet før ibrugtagning af dette, jf. § 6.
b) købers ibrugtagning af produktet i strid med særskilt aftale om afprøvning af dette, jf. § 7.
c) købers forkerte eller mangelfulde oplysninger til DANA LIM om det købte produkts påtænkte brug.
d) forkert eller usædvanlig brug af produktet, herunder dets benyttelse på underlag eller dets udsættelse for påvirkning af f.eks. vejrlig, fugtighed og sollys (uv-stråling) m.v., hvortil produktet ikke er beregnet eller egnet ifølge DANA LIM's produktinformation og brugsanvisning.
e) utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring af produktet hos køber.
f) købers (mellemhandlers) selvstændige oplysninger på emballage, datablade, i brugsanvisninger og produktinformationer m.v., når disse afviger fra DANA LIM’s egne oplysninger.
g) andre forhold udenfor DANA LIM's kontrol, såsom uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og oplagring af produktet eller sammenblanding af dette med andre produkter.

4. Forvolder et produkt fra DANA LIM tingskade og/eller tab, er DANA LIM erstatningsansvarlig herfor på betingelse af, at skaden eller tabet ikke skyldes forhold som nævnt ovenfor i litra a) - g), og at køber kan dokumentere, at skaden eller tabet skyldes ansvarspådragende fejl eller forsømmelse begået af DANA LIM eller DANA LIM’s underleverandører.

5. I dette tilfælde er DANA LIM forpligtet til at erstatte de direkte udbedrings-omkostninger, som kunden måtte have haft som følge af defekten, herunder også bortskaffelsesomkostninger, , idet erstatningen dog er maksimeret til et beløb på kr. 2,0 mio.

6. I de tilfælde hvor DANA LIM’s produkt er sammenføjet med eller på anden måde gjort til en del af kundens produkt, og DANA LIM foretager omlevering, fradrages i erstatningen et beløb svarende til værdien af DANA LIM’s produkt uden defekt.

7. Indtræder der erstatningsansvar for DANA LIM i medfør af foranstående, omfatter ansvaret ikke driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

8. Medmindre andet er aftalt skriftligt, er ansvaret for tingskade og/eller tab begrænset til kr. 2,0 mio.

9. I den udstrækning, DANA LIM måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde DANA LIM skadesløs i det omfang, at sådant ansvar rækker udover de ovenfor fastsatte grænser.

10. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne paragraf, skal denne part straks underrette den anden part herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod DANA LIM i anledning af skade og/eller tab, som påstås forvoldt af en defekt ved et af DANA LIM's produkter.

 

§ 9. Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for DANA LIM og køber, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse inden for rimelig tid: arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, parterne ikke har været herrer over, såsom regeringsforanstaltninger, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, naturkatastrofer, epidemier, brand, krig, oprør og uroligheder, maskinsammenbrud, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, svigtende tilførsel af råvarer, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med leverancer, som skyldes nogen af de i dette afsnit nævnte omstændigheder.

Såfremt en af parterne vil påberåbe sig denne bestemmelse, skal den anden part underrettes herom skriftligt og uden ophold og med angivelse af årsagen til påberåbelsen.

 

§ 10. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i forbindelse med aftaler om leverancer af produkter fra DANA LIM, herunder fortolkningen af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk rets regler og med Retten i Roskilde som værneting, dog således at både køber og Dana Lim kan begære en sag henvist til Sø- og Handelsretten i København i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor.